GSPEED Norge

Hjem » Innlegg » Periodisk kjøretøykontroll (PKK) – Viktige merknader

Periodisk kjøretøykontroll (PKK) – Viktige merknader

Arkiv

Alle personbiler i Norge inntil 3500kg må gjennomføre en periodisk kjøretøykontroll (PKK) annet hvert år. Det mange ikke tenker på og lese er selve vedlegget til kontrollseddelen etter en PKK. Mange bileiere er også til tider uenig i bilverkstedet, eller kontrollorganets avgjørelse av feil og mangler ved en PKK. Kan man klage på dette noe sted og hvordan?. Vi skal se nærmere på dette.

Vedlegg til kontrollseddel etter periodisk kjøretøykontroll

Forklaring til bedømming av eventuelle mangelmerknader
1: Feil/mangel som skal rettes, men uten at utført retting behøver å kontrolleres
2: Feil/mangel som skal rettes, og hvor utført retting skal kontrolleres av godkjent kontrollorgan før kjøretøyet kan godkjennes for inneværende kontrollperiode (etterkontroll)
3: Feil/mangel som tilsier kjøretøyet er trafikkfarlig og har kjøreforbud, og hvor utført retting skal kontrolleres av godkjent kontrollorgan før kjøretøyet kan godkjennes for inneværende kontrollperiode (etterkontroll)
4: På kontrolltidspunktet var det ikke mulig å måle på grunn av klimatiske forhold.

2. Innsending av kontrollseddel
Det utførende kontrollorgan sørger for at resultatet av kontrollen overføres til Statens vegvesen umiddelbart etter utført kontroll og mens kjøretøyet fortsatt er hos kontrollorganet.

3. Tidsfrist
Eier som av spesielle grunner ikke kan framstille kjøretøyet for kontroll, eller utbedre påpekte mangler innen fastsatt frist, kan søke vegkontoret om endret frist. Vi gjør oppmerksom på at utsettelse kun gis ved dokumentert sykdom o.l.

4. Vilkår for godkjenning
Kjøretøyet blir normalt godkjent når det ikke har feil eller mangler med bedømming 2 eller 3. Det forutsettes at eier sørger for at eventuelle mangler av kategori 1 rettes snarest. Kjøretøy som oppfyller vilkårene vil bli formelt godkjent umiddelbart etter utløpet av kontrollmåneden. Det blir ikke gitt særskilt melding om dette. Dersom kjøretøyet ved fristens utløp fortsatt har mangler med bedømming 2 eller 3, får kjøretøyets eier tilsendt varsel om bruksforbud.

5. Overprøving og klage
En kjøretøyeier som er uenig i kontrollorganets registrering av feil/mangler kan kreve at Regionvegkontoret foretar ny kontroll mot vederlag. Dersom den nye kontrollen fører til at kjøretøyet blir godkjent, skal kontrollorganet som gjorde den første kontrollen, refundere kjøretøyeieren det beløpet som ble betalt for den første kontrollen. Det er også en formell klagerett. Vegdirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av Regionvegkontoret.

6. Stikkprøvekontroll
Dersom det fremgår av kontrollseddelen at kontrollen på dette kjøretøyet er valgt ut til stikkprøvekontroll, vil Statens vegvesen komme til kontrollorganet innen 30 minutter fra tidspunktet angitt i feltet for kontrolldato på kontrollseddelen. Kjøretøyet må ikke forlate kontrollorganet i denne perioden. Kontrollorganet og kjøretøyeier er pliktig til å medvirke til at kontrollen kan gjennomføres, jf. vegtrafikklovens § 19.

7. Frist for neste kontroll.
Frist for neste ordinære kontroll på kontrollseddelen er automatisk generert og tar utgangspunkt i på-registrerte kjøretøy som følger og har fulgt alle normale kontrollintervaller. Dersom kjøretøyet har vært avregistrert over lengre tid eller er begjært avregistrert grunnet manglende innrapportering av godkjent periodisk kontroll, må du kontakte Statens vegvesen for riktig kontrollfrist.

Forklaringene ovenfor bygger på forskrift om periodisk kjøretøykontroll. Kontrollorganet og Statens vegvesen kan gi ytterligere veiledning. 

Lovdata